Garantii

1. Garantii kehtivus
1.1. La Spa OÜ (edaspidi Garantiiandja) annab tootele garantii vastavalt käesolevatele garantiitingimustele Eesti Vabariigi territooriumil.
1.2. Käesolevatest garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist.
1.3. Garantiitähtaeg on Garantiiandjalt ostetud või Garantiiandja volitatud edasimüüjatelt ostetud toodetele 24 kuud.
1.4. Garantiitähtaeg hakkab kulgema toote üleandmisest tarbijale.

2. Garantii ulatus
2.1. Garantiiga on hõlmatud garantitähtajal tootel ilmnenud toote valmistamise-, materjali-, ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine võimaldamaks tarbija poolt ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist.
2.2. Garantii alla ei kuulu:
a) toote regulaarsest sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalne kulumine, sealhulgas tihendi, segistilifti; du¨ikõri või -käpa; uste rataste või lambielemendi vahetus);

b) puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud:

c) puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale:

2.3. Garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne).
2.4. Garantii ei laiene tootega mitteseotud kuludele või kahjule, mis on tekkinud seose toote rikke või seiskumisega.

3. Tarbija õigused

3.1. Tarbijal on õigus nõuda ostetud toote käesolevates garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või välja vahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi.
3.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel nõuda toote parandamise asemel toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise puudusega, mille parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui garantiiremonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Toote tagasivõtmisel hüvitatakse toote ostuhind tarbijale täies ulatuses.  

4. Tarbija õiguste teostamise kord
4.1. Toote puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda 5 päeva jooksul Garantiiandja poole.
4.2. Käesolevates garantiitingimustes toodud õiguste teostamiseks peab tarbija Volitatud töökojale esitama:

4.3. Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul pärast Garantiiandja poole pöördumist.
4.4. Garantiiremondi teostamiseks on vajalik vaba ligipääs tootele ning vaba töötsoon (min. 0,6 m tootest).